Allmänna Villkor

STANDARDVILLKOR OCH KUNDINFORMATION
I. Allmänna villkor
Grundläggande anläggning
Följande villkor gäller för alla avtal som du som leverantör ingår med oss. Om inget annat avtalats är det inte tillåtet att inkludera egna villkor.
En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättslig transaktion som inte i första hand kan hänföras till hans eller hennes kommersiella verksamhet eller verksamhet som egenföretagare. En näringsidkare är en fysisk eller juridisk person eller ett rättskapabelt partnerskap som vid tidpunkten för ingåendet av en rättslig transaktion agerar i utövandet av sin självständiga yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet.
Val av lag, plats för utförande, plats för jurisdiktion

TILLÄMPLIG LAG
När du slutför ditt köp visas ett faktureringsutdrag inklusive "lovidam.com" och landskoden som "HK", "Irland" etc. på betalningssidan och / eller ditt kortutdrag.
Alla köp kommer att behandlas av vår respektive enhet i motsvarande land enligt vad som anges av landskoden i faktureringsutdraget och regleras av den lokala lagen.

När det gäller kunder ska detta lagval tillämpas endast om det inte berövar kunden det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där kunden har sin vanliga vistelseort (trovärdighetsprincipen). ).
Om du inte är en konsument utan en näringsidkare, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond, är vårt säte den behöriga domstolen och platsen för fullgörandet av alla relationer med oss som uppstår i samband med affärsverksamheten. Detsamma gäller om du inte har en allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller EU, eller om din hemvist eller vanliga vistelseort är okänd när talan väcks. Möjligheten att väcka talan vid en domstol på en annan behörig ort ska inte påverkas.
Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ska uttryckligen inte tillämpas.
Individuellt utformade produkter
Omedelbart efter det att avtalet har ingåtts ska du förse oss med den information, text eller data som krävs för den individuella utformningen av varorna via onlinebeställningssystemet eller via e-post. Alla specifikationer som vi ger om filformat måste följas.
Du är skyldig att se till att du inte vidarebefordrar uppgifter vars innehåll strider mot tredje parts rättigheter (särskilt upphovsrätt, namnrättigheter och varumärkesrättigheter) eller bryter mot gällande lagar. Du friskriver oss uttryckligen från alla anspråk från tredje part i detta avseende. Detta gäller även kostnaderna för det juridiska ombud som kan behövas i detta sammanhang.
Vi kontrollerar inte att innehållet i de överförda uppgifterna är korrekt. I detta avseende tar vi inte på oss något ansvar för fel.
Slutande av kontraktet
Föremålet för avtalet är försäljning av produkter och/eller tillhandahållande av reparationstjänster.
När du har placerat respektive produkt på vår webbplats ger vi dig ett bindande erbjudande via systemet med kundkorgar online för att ingå ett avtal enligt de villkor som anges i produktbeskrivningen.
Köpekontraktet ingås via systemet med kundkorg på nätet enligt följande:
De produkter och/eller reparationstjänster som är avsedda att köpas flyttas till "varukorgen". Du kan välja varukorg med hjälp av motsvarande knappar i navigeringsfältet och göra ändringar när som helst.
När du har öppnat sidan "Checkout" och angett dina personuppgifter samt betalnings- och leveransvillkor, visas beställningsuppgifterna på nytt i form av en sammanfattning av beställningen.
Om du använder ett system för omedelbar betalning (t.ex. PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalningsmetod kommer du att omdirigeras antingen till orderöversiktssidan i vår webbutik eller till webbplatsen för leverantören av den omedelbara betalningsmetoden. 

När du kommer till respektive system för direktbetalning ska du välja och/eller ange dina uppgifter i enlighet med detta. På webbplatsen för leverantören av det omedelbara betalningssystemet eller efter att du har omdirigerats till vår webbutik visas beställningsuppgifterna som en sammanfattning av beställningen.
Innan du skickar beställningen har du en annan möjlighet att kontrollera eller ändra uppgifterna på sidan med orderöversikt (du kan också använda knappen "Tillbaka" i din webbläsare) eller att avbryta köpet.
Genom att klicka på knappen "Beställning mot betalning" för att skicka beställningen förklarar du att du accepterar beställningen på ett juridiskt bindande sätt, vilket skapar ett köpeavtal.
Du är inte bunden av de offertförfrågningar du skickar till oss. Vi skickar dig ett bindande erbjudande i textform (t.ex. via e-post) som du kan acceptera inom 5 dagar.
Utförandet av beställningen och överföringen av all information som krävs för att ingå avtalet kommer delvis att automatiseras via e-post. Du måste därför försäkra dig om att den e-postadress som du har gett oss är korrekt och att mottagandet av respektive e-postmeddelanden är garanterat. Du måste särskilt se till att e-postmeddelandena inte blockeras av ett SPAM-filter.
Tillhandahållande av reparationstjänster
I den mån reparationstjänster är föremål för avtalet är vi skyldiga att utföra de reparationsarbeten som följer av tjänstebeskrivningen. Vi kommer att utföra dessa tjänster så gott vi vet och tror, antingen personligen eller genom en tredje part.
Du är skyldig att samarbeta. I synnerhet måste du beskriva felet på anordningen så utförligt som möjligt och tillhandahålla den defekta anordningen.
Du ska stå för kostnaderna för att skicka den defekta enheten.
Om ingen annan tidsfrist anges i det aktuella erbjudandet eller under den aktuella knappen ska reparationen, inklusive överlämnande av enheten för leverans, utföras inom 5-7 dagar efter mottagandet av den enhet som ska repareras (men endast vid förskottsbetalning efter tidpunkten för din betalningsinstruktion).

Om du utövar din ångerrätt enligt § 648.1 i den tyska civillagen (BGB) kan vi kräva ett engångsbelopp på 10 % av den överenskomna ersättningen, om prestationen ännu inte har påbörjats. Detta gäller dock endast den lagstadgade ångerrätten om du utnyttjar din ångerrätt för första gången efter det att ångerfristen har löpt ut. Du har bevisbördan för att vi inte har haft några kostnader eller att vi har haft betydligt lägre kostnader.
Förbehållsrätt, reservationsrätt
Du kan endast utöva en retentionsrätt om det gäller fordringar från samma avtalsförhållande.
Varorna förblir vår egendom tills köpesumman har betalats i sin helhet.
Garanti
De lagstadgade garantirättigheterna gäller.
Som konsument uppmanas du att omedelbart efter leveransen kontrollera om produkten är komplett, om den har synliga fel eller om den har transportskador och att utan dröjsmål skriftligen meddela oss och transportföretaget om dina klagomål. Även om du inte följer denna begäran påverkar det inte dina lagstadgade garantianspråk.
II. Information om kunden

Säljarens identitet
Affärsadress:
lovidam
E-postadress: hej@lovidam.com
Alternativ tvistlösning: Ons på https://ec.europa.eu/odr .
Leveransvillkor
Europeiska kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning utanför domstol (ODR-plattformen) som du kan få tillgång till.
Du hittar leveransvillkoren, leveransdatumet och eventuella leveransbegränsningar genom att klicka på den relevanta knappen på vår webbplats eller i det relevanta erbjudandet.
Om du är konsument, säger lagen att risken för oavsiktlig förstörelse eller försämring av den sålda varan under transporten överförs till dig först när varan överlämnas till dig, oavsett om transporten är försäkrad eller inte. Detta villkor gäller inte om du självständigt har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av oss eller en person som på annat sätt har anförtrotts utförandet av transporten.
Information om ingående av avtalet
De tekniska stegen i samband med avtalsslutet, själva avtalsslutet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med bestämmelserna "Avtalsslut" i våra allmänna villkor (avsnitt I.). 

Avtalsspråk, lagring av avtalstext
Avtalsspråket är engelska.
Vi har inte sparat avtalstexten i sin helhet. Innan beställningen skickas kan avtalsuppgifterna skrivas ut eller sparas elektroniskt via systemet med kundkorgen på nätet med hjälp av webbläsarens utskriftsfunktion. När vi har mottagit beställningen skickas beställningsuppgifterna, den information om distansavtal som krävs enligt lag och de allmänna villkoren till dig på nytt via e-post.
All avtalsinformation skickas till dig via e-post i textform inom ramen för ett bindande erbjudande, t.ex. vid offertförfrågningar utanför systemet med online-korgar, som du kan skriva ut eller spara elektroniskt.
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf .

Produktens eller tjänstens viktigaste egenskaper
De viktigaste egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna finns i det aktuella erbjudandet.

Säkerhet och lösenord
När du gör en beställning på vår webbplats krypteras kreditkortsnumret du anger innan det skickas över Internet med hjälp av SSL-krypteringsteknik (Secure Socket Layer). Den här tekniken fungerar bäst när webbplatsen visas med Microsofts Internet Explorer® eller Netscape Navigator®. Ingen dataöverföring via Internet eller något annat nätverk kan dock garanteras vara 100 % säker. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att skydda personlig information så snart vi tar emot den.
Delar av webbplatsen (t.ex. vår medlemsregistrering och adressbok) kan kräva registrering och inloggningsprocesser där du väljer ett användar-ID och ett lösenord (tillsammans "lösenordet"). Lösenord som du får av oss är företagets konfidentiella egendom och får endast användas av dig för din individuella användning av webbplatsen (och i övrigt enligt våra anvisningar). Du är ansvarig för att ditt lösenord hålls hemligt och för alla aktiviteter som sker med hjälp av ditt lösenord, oavsett om det är godkänt av dig eller inte. Du samtycker till att omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt lösenord eller dina konton.
Priser och betalningsvillkor
De priser som anges i respektive erbjudande är totalpriser, inklusive fraktkostnader. De inkluderar alla priskomponenter, inklusive alla tillämpliga skatter.
Fraktkostnader ingår inte i köpesumman. De kan ses genom att klicka på motsvarande knapp på vår webbplats eller i respektive erbjudande, visas separat i samband med beställningsprocessen och debiteras extra, om inte gratis leverans har bekräftats.
För leveranser till länder utanför EU kan vi ha orimliga tilläggsavgifter som tullar, skatter eller överföringsavgifter (banköverföringsavgifter eller växelkursavgifter), som du själv får stå för.
Du måste också stå för kostnaderna för penningöverföringar i de fall då leveransen sker i en EU-medlemsstat, men betalningen initieras utanför EU.
De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig visas genom att klicka på motsvarande knapp på vår webbplats eller anges i respektive erbjudande.
Om inget annat anges i respektive betalningsmetod ska betalningsfordringar som följer av det ingångna avtalet betalas omedelbart.

Rättslig rätt till garanti
Ansvaret för defekter regleras av bestämmelserna om "Garanti" i våra allmänna villkor (avsnitt I).

Uppsägning
Information om uppsägning av avtalet och villkoren för uppsägning finns i avsnittet "Reparation" i våra allmänna villkor (del I) och i det enskilda erbjudandet.
Dessa SBT:er och kunduppgifter har utarbetats av jurister som specialiserat sig på IT-rätt.
och kontrolleras kontinuerligt för att säkerställa att de överensstämmer med lagstiftningen. Advokater som specialiserat sig på IT-rätt garanterar texternas rättssäkerhet och tar på sig ansvaret i händelse av varningar.